Genieten van je tuin
Image default
Woningen

Bodemverontreiniging, wat te doen?

Bodemdegradatie als gevolg van bodemverontreiniging wordt voornamelijk veroorzaakt door de aanwezigheid van chemische stoffen of door verandering van de bodemgesteldheid. Het wordt meestal veroorzaakt door landbouwchemicaliën, industriële activiteit of onjuiste verwijdering van afval. De bodemkwaliteit gaat achteruit als er geen goede zorg en aandacht wordt besteed aan de bodem. Kwaliteitsverlies van de bodem als gevolg van dergelijke vervuiling kan nadelige gevolgen hebben voor planten, dieren en mensen, maar ook voor je financiële positie. Vaak is bodemsanering de oplossing om bodemverontreiniging tegen te gaan. Je kunt hiervoor een partij als idverde.nl in de arm nemen. 

Oorzaken verontreiniging

Er zijn verschillende soorten bodemverontreinigende stoffen die voorkomen. Ze kunnen zowel synthetisch als organisch van aard zijn. Organische verontreinigingen zoals die voortkomen uit de toepassing van meststoffen bijvoorbeeld worden beschouwd als de gevaarlijkste vorm van verontreinigende stoffen. Het schadelijke effect van deze verontreiniging op de bodem omvat ernstig verlies van vruchtbaarheid, bodemerosie, luchtverontreinigende stoffen en nog veel meer. Synthetische verontreinigingen zoals die het gevolg zijn van de toepassing als antibiotica, herbiciden, pesticiden, enz. worden ook beschouwd als de meest schadelijke vorm van bodemverontreiniging.

Oppervlakteverontreiniging

Er zijn veel mogelijke bronnen van vervuiling op aarde. Deze mogelijke bronnen van vervuiling zijn onder meer chemicaliën die in het oppervlak komen, gifstoffen in water en luchtverontreiniging door meststoffen en bouwactiviteiten. De verontreinigende stoffen die in de bodem worden aangetroffen, zoals nitraten, zware metalen en herbiciden, zijn in verband gebracht met verschillende ziekten en gezondheidsrisico’s. Andere bronnen van bodemverontreiniging zijn bijvoorbeeld afvoer van afvalwater, kunstmest en geneesmiddelen of zelfs verdovende middelen.

Pesticiden

Pesticiden worden beschouwd als de belangrijkste oorzaak van verontreiniging van het oppervlak. Er zijn bepaalde soorten pesticiden die in verschillende landen over de hele wereld verboden zijn. Dit was echter alleen mogelijk dankzij de sterke politieke weerstand tegen deze schadelijke chemicaliën.

Bodemverontreiniging tegengaan

Bodemverontreiniging kan worden verminderd door de bovengenoemde factoren te beheersen. Er zijn verschillende methoden die worden geïmplementeerd om de bovengenoemde factoren te beheersen. Het controleren omvat het volgende: het vermijden van het gebruik van pesticiden, het gebruik van niet-chemische meststoffen, het verminderen van de hoeveelheid landbouwgrond die wordt gebruikt, het zorgen voor tijdige irrigatie en drainage en het beheersen van erosie. Andere methoden die zijn geïmplementeerd, zijn onder meer de juiste behandeling van afvalwater, het gebruik van biologisch afbreekbare meststoffen, het recyclen van huishoudelijk afval en het gebruik van afvalmaterialen in landbouwvelden. Vermindering van de bovengenoemde componenten helpt bij het verminderen van de mate van bodemverontreiniging. 

Hoewel er geen wettelijke beperking is op de bovengenoemde factoren, zijn deze praktijken niet altijd effectief. Daarnaast zijn er nog enkele menselijke activiteiten die als oorzaak van bodemverontreiniging worden beschouwd. Onder andere het dumpen van giftig afval in sloten en meren vernietigt het leefgebied van bepaalde flora en fauna. Chemische verontreinigingen kunnen in het grondwater sijpelen als er geen goede middelen zijn om dit te voorkomen. Tot slot is het belangrijk om de verschillende bronnen van bodemverontreinigende stoffen te herkennen, zodat we kunnen voorkomen dat ze een oorzaak van vervuiling zijn. Daarnaast blijft goede bodemsanering een belangrijk middel om bestaande vervuiling goed op te lossen.